Start > OM KLÖVSJÖ > Utveckling i Klövsjö

Utveckling i Klövsjö

"Saker man ska göra tar alltid längre tid än vad de brukar göra"...

                         

Det övergripande ansvaret för Utveckling i Klövsjö har Klövsjö Byförening.
Under 2010 genomfördes en förstudie vilket utmynnade i ett flertal nya delprojekt:

 

BYGGNATION - är en förstudie kring förutsättningarna för att bygga ett trygghetsboende och ett företagshus i Klövsjö. Huvudsyftet med denna är bl.a. att undersöka behov, finansieringsmöjligheter, placering i förhållande till marktillgång samt att presentera förslag på utseende och planlösningar.

VÄGAR - är en förstudie för att se över behovet och möjligheterna för nya lösningar gällande ett flertal olika vägar inom området, varav ett av delprojekten redan utmynnat i att en större förrättning pågår i Klövsjö (se nedan). Inom "vägar" undersöker vi även möjligheterna för en vägförkortning mellan Klövsjö och Skålan samt för en gång- och cykelväg genom byn, bort till Katrina stugby.

FÖRRÄTTNING - För att bl.a. kostnadseffektivisera drift och underhåll för Klövsjös vägnät har en sammanslagning mellan många av byns vägföreningar och väglyseföreningen påbörjats. Denna förrättning är ett led i vår ambition att skapa en gemensam förvaltare, med ansvar för att förvalta ett flertal av byns olika gemensamhetsanläggningar. På detta sätt hoppas vi även skapa förutsättningar för fortsatt byutveckling, vilket kommer att gynna såväl de fast boende, som besökare och det lokala näringslivet.

FIBER - Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för bygders överlevnad i dagens mångfasetterade samhälle, inte minst har den interaktiva kommunikationen fått en enorm betydelse. Med syftet att skapa en hållbar och attraktiv bygd för såväl boende och lokala företagare som presumtiva inflyttare, genomförs nu en marknadsanalys gällande byggnationen av bredbandsfiber i samarbete med grannbyarna Skålan, Storhallen, Fotingen, Börtnan och Galåbodarna.

ÖVRIG VERKSAMHET - Förutom ovanstående projekt står Byföreningen bakom hemsidan klovsjoby.se och det lokala annons- och nyhetsbladet Klövsjöbladet. Vi organiserar och samordnar resurser för att barn från Skålan och Fotingen ska kunna gå i Klövsjö skola. Vi ligger bakom bildandet av KlövsjöBo AB,som äger 17 hyreslägenheter och två övriga hyreslokaler i centrala Klövsjö.

Inget av detta vore möjligt utan alla de ideella insatser som görs av ett flertal frivilliga, enskilt eller inom olika intressegrupper.
Ju fler vi är desto roligare och desto mer kan vi uträtta.
___________________________________________________________

Läs mer om hur projektet genomförts och utvecklats:

2010
2011 - September
2011 - December
2012 - Februari
2012 - Maj
2012 - Juni
2013 - Januari
2013 - April
2013 - Augusti


___________________________________________________________________

Nedan presenteras resultat från de enkätundersökningar som gjorts inom projektet.
KLICKA PÅ DE FÄRGADE RUTORNA FÖR ATT LÄSA MER OM DESS INNEHÅLL.

 

Informationen angående resultatet av enkätundersökningarna går även
att läsa som papperskopia på Turistbyrån.
Önskar ni en mer specificerad statistik utifrån t.ex. ålder, härkomst,
sysselsättning, etc. är ni välkomna att kontakta:

Tord Nordin på telefon 073-68 24 593 eller via E-post, tord@klovsjo.se

 

 

 

 

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se